Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

 

TECHNICKÉ DOZORY

 

 • Technický dozor stavby dle platných technologických postupů, norem  a potřeb výstavby.
 • Účast při předání staveniště od investora dodavateli včetně vymezení podmínek provozu staveniště.
 • Zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby, porady a účast na jednání orgánů investora.
 • Kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace.
 • Kontrola plnění podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu.
 • Kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a do     poručených českých a EU norem a předpisů.
 • Kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti dodavatele.
 • Kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky investora, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby.
 • Kontrola dodržování všech podmínek a termínů SoD a případné návrhy investorovi k uplatnění sankcí vůči dodavateli stavby.
 • Kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu.
 • Zajištění předání stavby od dodavatele investorovi a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo.
 • Kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele.
 • Účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace stavby.